Hakdamot HaRambam LaMishna #02 - Nevua

Hakdamot HaRambam LaMishna #02 - Nevua

הרב מנחם מנדל בלכמן

 

 

השיעור ניתן בח' טבת תשע"ח

קוד השיעור: 7889

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם לפירוש המשנה
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: