Hakdamot HaRambam LaMishna #01

Hakdamot HaRambam LaMishna #01

הרב מנחם מנדל בלכמן

 

 

השיעור ניתן בי"א חשון תשע"ח

קוד השיעור: 7774

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם לפירוש המשנה
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: