ישיבת כרם ביבנה

גם בית מלא ספרים - חייב במזוזה!

ינון אברמשוילי

מאמרים במשנת חב"ד: לפרשת קרח


כאשר קמו קרח ועדתו נגד משה רבנו, היו בפיו של קורח טענות ושאלות שונות, שמטרתן הייתה לשים ללעג את משה ותורתו. המדרש (במדבר רבה יח, ג ובעוד מקומות) מספר, שאחת השאלות הייתה: "בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה?". משה השיב, כמובן, שהבית חייב במזוזה, וכאן מצא קרח עילה להתלוצץ עליו: "וכי שתי פרשיות מהתורה שכתובות במזוזה ("שמע" ו"והיה אם שמוע") שקולות יותר מ"בית מלא ספרים"?!


בטענתו זו ביטא קרח את מהות המחלוקת שלו: הוא טען, שכל בני ישראל מלאים קדושה כ"בית מלא ספרים", וממילא אין צורך להוסיף עליהם את קדושת ה'מזוזה' - את הקדושה היתרה של אהרן ובניו הכהנים.


טענה זו הייתה אחת מטענות קרח, והיא עומדת נגד רצון ה'. הקב"ה רוצה שתהיה מזוזה גם ב"בית מלא ספרים" ושיהיו כהנים גם בעם ישראל, אף על פי ש"כולם קדושים".


אך לכאורה, מדוע באמת לא די ב"בית מלא ספרים" וצריך גם מזוזה?


ייחודה של המזוזה, מתבטא בכך שהיא קבועה בפתח הבית הפונה אל הרחוב. היא מקרינה מקדושתה על יושבי הבית וגם על החוץ. כאשר הבית בלבד "מלא ספרים", ייתכן שקדושה זו תישאר מובדלת מההתנהגות היום יומית, אבל כאשר יהודי קובע בפתח ביתו מזוזה, אשר בעת יציאתו מהבית אל הרחוב וכן בהיכנסו מהרחוב אל הבית הוא נזכר בה - בכך הוא ומכריז ומודיע לכל העולם כולו, שזהו בית שמכפיף את עצמו לה' ולתורתו ושחדורה בו ההכרה ש"ה' אלוקינו ה' אחד".


זו גם משמעות הקדושה המיוחדת של הכהנים. אמנם "כל העדה כולם קדושים", אך כדי שקדושה זו תהיה גלויה ובעלת השפעה, צריכים להיות בעם ישראל אנשים מיוחדים שכל מהותם היא הקדושה ועבודת המקדש. אלה הכהנים, המקרינים מהקדושה היתרה שלהם על כל עם ישראל, ומסייעים לכל העם להיות קדושים.


קרח טען שדי בקדושה הבסיסית של עם ישראל, אך משה ענה לו שגם "בית מלא ספרים" חייב במזוזה. הקב"ה רוצה שהמזוזה שבפתח הבית תבסס ותבליט את הקדושה הקיימת בפנים, ושהכהנים יבליטו וידגישו את הקדושה של כל עם ישראל.


דבר זה מבטא את הגישה הכללית לענייני היהדות: לא די שיהודי מרגיש קדושה וקשר אל התורה בזמנים מיוחדים, כמו בשעה שהוא עוסק בלימוד תורה ובקיום מצוות, או בימי שבת ומועד. הקשר שלו אל הקב"ה ותורתו צריך לבוא לידי ביטוי בכל רגע של היממה, גם כשהוא עוסק בענייני חולין.


יהודי צריך 'לקבוע מזוזה' גם במשמעות הרוחנית - להציב מולו תמיד את הזיכרון ש"ה' אלוקינו ה' אחד", כדי שבכל רגע של היממה ובכל עיסוק שלו ינהג כרצון ה'. זהו הכלי להצלחה בכל ענייני התורה והמצוות ולקבלת ברכתו ושמירתו של הקב"ה, כשם שהמזוזה שומרת ומגינה על הבית היהודי.


***


בדרך אגב יצוין, כי "בית מלא ספרים" ו"מזוזה", הם שניים מתוך "עשרת המבצעים" של הרבי מליובאוויטש, אשר עודד את קיומן בקרב כל עם ישראל (יחד עם "מבצע תפילין" המוכר, "מבצע נרות שבת קודש" ועוד). שני מבצעים אלו קשורים בביתו של היהודי, כאשר במבצע "בית מלא ספרים", המטרה היא פנימיותו של הבית, לוודא שלכל יהודי ישנם לכל הפחות ספרי היסוד הבסיסיים ביותר, כגון סידור, חומש ותהילים. מבצע "מזוזה", כאמור לעיל, שייך הן לתושבי הבית והן אל העוברים ברחוב, שכן מטרתו לוודא שלכל יהודי יהיו בביתו מזוזות כשרות, לא רק בדלת הכניסה הראשית – אלא בכל חדרי הבית.(פורסם באשכולות 383 # קרח תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בכ"ה סיון תשע"ו

קוד השיעור: 7137

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמרים במשנת חב"ד: לפרשת קרח (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב חזי כהן
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע K