ישיבת כרם ביבנה

עם התפקיד באים הכוחות

ינון אברמשוילי

בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה למנות את בני ישראל "מבן עשרים שנה ומעלה". ידועה השאלה, הלוא הקב"ה יודע את מספרם של כל ברואיו ובוודאי את מספר בני ישראל - לשם מה אפוא הספירה?


השל"ה משיב (חלק תושב"כ שמז, א): שהמניין נועד להקנות לבני ישראל חשיבות מיוחדת, שכן "דבר שבמניין לא בטל" (ביצה ג, ע"ב). עם ישראל הוא בבחינת "כבשה בין שבעים זאבים", ויש סכנה שבמרוצת הדורות יתבטל בקרב אומות העולם. לכן ציווה הקב"ה למנות את בני ישראל, כדי שיהיו "דבר שבמניין", ואז לא יתבטלו אלא יתקיימו לעד.


על פי הסבר זה מתעוררת שאלה גדולה: אם המניין נועד להעניק לעם ישראל תוקף נצחי, כדי שלא יתבטל בקרב אומות העולם, מן הראוי היה לספור כל אחד ואחת מבני ישראל, כדי שכולם יהיו "דבר שבמניין"; מדוע הורה הקב"ה לספור רק את מי ש"מבן עשרים שנה ומעלה"?!


מכאן אנו למדים כי הכוח שהמניין נתן לעם ישראל קשור במיוחד לתפקידם של מי שלמעלה מגיל עשרים. דבר זה קשור גם כן לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, שפרשת במדבר נקראת סמוך לו ומשמשת הכנה לקראתו.


מבואר בחסידות, כי החידוש המרכזי שנתחדש בשעת מעמד הר סיני הוא, שניתן לעם ישראל הכוח לחבר את הרוחניות עם הגשמיות: "התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים" (שמות רבה פרשת וארא פרשה יב). את הקדושה האלוקית הבלתי מוגבלת עם העולם הזה הגשמי. קודם מתן תורה לא היה אפשר לקדש חפצים גשמיים וליצור 'חפץ של קדושה', מאחר שהקדושה לא הייתה יכולה להתחבר עם העולם הגשמי. כאשר ירד הקב"ה על הר סיני, נוצר החיבור הזה בין האלוקות ובין מציאות העולם.


משום כך היה צורך שבני ישראל יהיו "דבר שבמניין". עם ישראל חשוב ויקר לקב"ה גם בלא המניין, אולם מכיוון שתפקידם של בני ישראל לפעול בתוך מציאות העולם ולהחדיר בו קדושה, היה צורך שהעולם, מצד טבעו וגדריו, יחוש שבני ישראל הם "דבר שבמניין", דבר ש"לא בטל". נמצא אפוא שעל ידי המניין של בני ישראל יכולים הם למלא את תפקידם ולעשות מהעולם הזה הגשמי דירה לו יתברך.


תפקיד זה מוטל על היהודי דווקא בהגיעו לגיל עשרים. קודם לכן כוחותיו מופנים בעיקר לתיקון עצמו, על ידי לימוד התורה. בן חמש הוא לומד מקרא, בן עשר – משנה, אחר כך גמרא. הלימוד, מטבעו, מחייב הינתקות מהעולם והתמסרות ללימוד התורה ולהבנתה.


רק בהיותו בן עשרים, הגיל של "לרדוף", להיות "יוצא צבא", לצאת למלחמה לכיבוש העולם – או אז מתחיל האדם למלא את תפקידו לעשות מהעולם הזה הגשמי דירה לו יתברך. זה השלב שהוא נזקק לכוחות מיוחדים למילוי שליחותו ותפקידו, ולכן הוא צריך להימנות ולהיות "דבר שבמניין", כדי שהעולם הגשמי יחוש את חשיבותו, וכך יוכל להכשירו להיות דירה לקב"ה.


(פורסם באשכולות 379 # במדבר תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בכ"ה אייר תשע"ו

קוד השיעור: 7105

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת במדבר מתורת חב"ד (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע K
ייטב פנחסוב
ע K
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב נחמן ארנרייך שליט"א
ע K