The Status of Megilat Ester

המעמד של מגילת אסתר בכתבי הקודש

הרב מנחם מנדל בלכמן

שיעור עיון לפורים
מהו מעמדה של מגילת אסתר בין כתבי הקודש

מראה מקום להכנת השיעור:
רמב״ם, הלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ח, עיין שם השגות הראב״ד ונו״כ.
מגילה דף ז ע״א - שלחה להם.....מה שכתוב במגילה, עיין שם פירש״י.
שם...ניתנה לקרות ... עיי״ש תוספות.

מגילה כז ע״א - מניחים...נביאים כתובים....
וכן עיי״ש כה ע״ב-כו ע״א - יקחו ספרים... ושם פירש״י.
ראש השנה לב עמוד א - ...נביאים ..כתובים,
ועיין שם ר״ן שע״ג הרי״ף בהסבר סדרן של פסוקים מדין מעלין בקודש.

מגילה לב עמוד ב - ואין מפסיקים בקללות....מפי עצמו אמרן... עיי״ש רש״י ותוספות.
עיין יבמות ד עמוד א ...ובמשנה תורה דריש
עיין שם רש״י תוספות ובהגהות הר״ב רנשבורג בשם ראב״ן.

 

 

השיעור ניתן בה' אדר תשע"ה

קוד השיעור: 6223

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור עיון לפורים (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע