ישיבת כרם ביבנה

בין פסק דין להוראת חכם

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

שיעור פתיחת זמן אלול תשע"ז מאת ראש הישיבה הנכנס

מראה מקומות לשיעור

בגמרא סנהדרין ב',ב –ג',א מחלוקת רבי אבהו ורב אחא בריה דרב איקא
תוס' לקמן דף ה',א ד"ה דן ובפסקי הרא"ש ס' ב (עד אמר ר"נ)
[בגמרא עבודה זרה דף ז,א ת"ר הנשאל לחכם וכו' ובתוס' שם ד"ה הנשאל]
[פסקי הרא"ש פ"ק דע"ז סי' ג' ובר"ן שם (דף א',ב מדפה"ר) ד"ה הנשאל]
בגמרא גיטין דף פ"ח,ב אביי אשכחיה לרב יוסף ובתוס' שם ד"ה במילתא דשכיחא
תוס' בסוגיין דף ב',ב ד"ה ליבעי נמי מומחין
במשנה יבמות דף פ"ז,ב ניסת ע"פ בי"ד תצא ופטורה מן הקרבן וכו'
בגמרא להלן דף ל',א מיכתב היכי כתבי
חידושי הרמב"ן למסכתין דף ל"ב,א (ומצאתי בין תשובותיו של רבנו האי גאון ז"ל וכו')
ספר החינוך מצוה ע"ח (ובחירת רוב זה לפי הדומה וכו')
בגמרא לקמן ה',ב גופא אמר שמואל ובחידושי הר"ן שם ד"ה ואם איתא
וביד רמ"ה שם ד"ה גופא ועי' גם כס"מ פ"ח מהלכות סנהדרין ה"ב
תוספות בבא קמא דף כ"ז,ב ד"ה קמ"ל
חידושי הר"ן לקמן דף ל',א ד"ה כל כה"ג
רמב"ם פ"ב מהלכות סנהדרין ה"י ובכס"מ שם
רמב"ם פ"ה מהלכות סנהדרין ה"ח ובהגהות הרמ"ך שם ובר"מ שם הי"ח
[רמב"ם פ"ג מהלכות גניבה ה"ח ]
[רמב"ם פ"ז מהלכות טוען ונטען ה"ח ]

 

 

השיעור ניתן בב' אלול תשע"ז

קוד השיעור: 7684

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

סנהדרין - שיעור פתיחת הזמן
(זמן אלול תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע K
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P