בעיית ר"ש מאקרוניא וסוגית בשלו ובשל עולם

בעיית ר"ש מאקרוניא וסוגית בשלו ובשל עולם

הרב מנחם מנדל בלכמן

בבא קמא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

ביאור גוף האיבעיא
בבא קמא ז ע"ב
עי' גיטין מח ע"ב במשנה ושם מט ע"ב דעת ר"ש דבע"ח מדאורייתא בעידית
מקורו: עי' מאירי שם מח ע"ב ד"ה ובעל חוב
ריטב"א כתובות שם מט ע"ב ד"ה ומפני
עי' כתובות קי ע"א בשנים שהוציאו שט"ח זע"ז פלוג' דר"ש ור"נ
ראה ירושלמי רפ"ה דגיטין דף כז ע"א בדפוס וילנא בעיית ר"א ור"ז
עי' ב"ק ו ע"ב שקו"ט בביאור המכילתא
עי' ב"ק נט ע"א דעת אביי ברבי ישמעאל
[עי"ש קו תוס ד"ה ומאי מגיטין מח ע"ב
ועי"ש תלמידי ר"א ור"ת מש"כ בזה. יסודם ירושלמי גיטין שם]

ביאור השקו"ט
ראה לשון הקושיא ח ע"א "וידחנ בע"ח ועי' ניסוח השאלה בירושלמי שם

בתירוצו של רבינא
וביאורו עי"ש רש"י, תוס', גר"א בשם ראב"ד ועי' נימוקי יוסף משם רמ"ה
עי' רמב"ם הל' מלוה פי"ט הל' א - כעולא
שם פי"ט הל' ד- בו"ז גובה מבינונית
שם פכ"ד הל' י' - כר"נ דכתובות ק"י
עי"ש נושאי כלים
ז ע"ב שט"מ ד"ה והראב"ד ז"ל כתב

 

 

השיעור ניתן בב' אדר תשע"ז

קוד השיעור: 7512

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ז ע"ב - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע