אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין

אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

בבא קמא ח. - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
עיין בסוגיין ח,א ת"ר מכר לאחד או לשלשה בנ"א עד ע"ב אמר אביי ראובן שמכר לשמעון
תוס' ע"א ד"ה אין לו
פסקי הרא"ש סי ג' (היה אומר ריב"ם וכו')
תוספות רבינו פרץ ע"א ד"ה אין לו
מאירי בסוגיין ע"א (אין לאחרון שיעור שיספיק וכו')
מאירי שם מכרן לאחר וכו'
[מאירי ע"ב זה שלקח שלשה קרקעות]
טור חו"מ סי' קי"ט ס"ג [הוצאת שירת דבורה]
[תוס' כתובות דף צד,א ד"ה לימא]
[תוס' בבא בתרא דף ל"ה,א ד"ה רב]
חידושי הרשב"א ד"ה השתא מכר
חידושי תלמיד הרשב"א והרא"ש ד"ה האי מכרן לאחד ה"ד
[סה"ת שער רביעי חלק ח' אות ג']
ר"ן כתובות דף נד,ב מדפה"ר ד"ה נכתבו הרשאה להדדי (וכתב הרשב"א יש מי שאומר וכו')
תוספות בבא בתרא דף קנ"ז,ב ד"ה גובה (עי' הגהות הב"ח שם ובחכמת שלמה.
[תוספות כתובות צ"ב,א ד"ה ראובן שמכר]

 

 

השיעור ניתן בי"א שבט תשע"ז

קוד השיעור: 7479

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ח. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע