הגדרת נאמנות עדים מזימים

הגדרת נאמנות עדים מזימים

הרב מנחם מנדל בלכמן

מראה מקומות לשיעור

דברים פרק יט פסוקים טו-כ״א 
רמב״ן שם פסוקים יח,יט (ראה גליון לתוספות כתובות יט :ד״ה ואם)
אברבנאל שם מד״ה והנה המצוה...עד סוף הפרק
חינוך מצוה תקכד
טור חושן משפט סימן לח
פירוש המשנה לרמב״ם מכות פרק א משנה ד
רמב״ם הלכות עדות פרק יח החכה ב ותחילת הלכה ג עיין שם כסף משנה ולחם משנה
סנהדרין כז. פלוגתת אביי ורבא (רמב״ם עדות פרק י הלכה ד)
תוספות שם ד״ה אין ובגליון הש״ס לגרעק״א
בבא בתרא לא: תוד״ה ורבא ובשיטה מקובצת שם ד״ה ובגליון תוספות (תוס׳ רא״ש) בשם ריצב״א
מקור הפסול; ראה תוספות בבא קמא ע״ב: ד״ה אין (בתחילת דבריו)
משנה מכות ה. .. עד שיזימו את עצמם ושם ברבינו חננאל רה גם ר״ח בבא קמא ע״ב:  וראינו מי..
מקורו; רבינו האי גאון משפטי השבועות שער ה 
רמב״ם הלכות עדות פרק יח הלכה ג
מקורו; משנה (שניה) מכות ה: אפילו מאה...
וראה שם ריטב״א ד״ה ומנין אפילו מאה 

 

 

השיעור ניתן בט"ו אייר תשע"ו

קוד השיעור: 7058

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מכות ב. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע