המגביה מציאה לחבירו

המגביה מציאה לחבירו

הרב מנחם מנדל בלכמן

שיעור עיון - בבא מציעא ח.

בסוגיית המגביה מציאה לחברו (זכין לאדם / מיגו דזכי)

מראה מקומות לשיעור:
ב"מ ח. - פלוגתת רמי בר חמא ורבא.
ב"מ י.  - רב נחמן ורב חסדא - זכה לי.
שם רש"י ד"ה תופס וד"ה חב, תוד"ה איתיביה וד"ה א"ר יוחנן.
ב"ק ב. - חב המזיק עי"ש.
ב"ק ו: - חב המזיק ...לישנא קלילא, עי"ש פירוש הגר"א למשנה (בגליון משניות יכין ובועז).

בגדר זכיה ומיגו דזכי
ב"מ י. - תוד"ה רב נחמן.
קידושין מב. - דאמר רב גידל אמר רב מנין ששליחו... תקחו. רש"י ד"ה אלא כדרבא (ועיין שם ר"ן שעל הרי"ף).
כתובות יא. - רש"י ד"ה מהו דתימא , תוד"ה מטבילין... תימא ... משליחות.
גיטין ט: - רש"י ד"ה יחזור... דהיינו כבפניו.
ב"מ יא: - רש"י ד"ה אלא אמר רב אשי.
ב"מ יב. - ד"ה גבי מתנה.

 

 

השיעור ניתן בי"ט אדר תשע"ה

קוד השיעור: 6238

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור עיון - בבא מציעא ח. (זמן חורף תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע