Torat Yavneh - Search Results

We found 64 matching shiurim

Your search query: Topic: Ki Tisa,

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Parshat Shavua / shkalim

The shiur was given on כ"ו אדר תשפ"ד

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

The shiur was given on כ' אדר תשפ"ד

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

The shiur was given on י"ט אדר תשפ"ד

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Eshkolot / General
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעור לפרשת כי תשא # כולל יום השישי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ז אדר תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

שיעור לפרשת כי תשא (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ג אדר תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Machshava / Teshuva

שיעור לפרשת כי תשא (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ג אדר תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת כי תשא # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ד אדר תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa

עלון אשכולות לפרשת כי תשא
(זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ז אדר תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Purim
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Eshkolot / General

עלון אשכולות לפורים ולפרשת כי תשא
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on י"ג אדר תשע"ח

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Eshkolot / Articles

מאמרים מתורת הראי"ה - לפרשת ויקהל פקודי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ה אדר תשע"ז

ר' נתנאל גדז'

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Eshkolot / Articles

מפניני אור החיים הקדוש - לפרשת כי תשא
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ט אדר תשע"ז

ר' תמיר רוצ'ס

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת כי תשא בעניין חטא העגל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ט אדר תשע"ז