ישיבת כרם ביבנה

יופי של קדושה

הרב זאב רונס

Acrobat להורדת השיעור


"ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה"(בראשית לט, י).


אומר על כך המדרש (ב"ר פז, ו)


"מטרונא שאלה את ר' יוסי אמרה לו- אפשר יוסף בן שבע עשרה שנה היה עומד בכל חומו והיה עושה הדבר הזה [שלא שמע אליה]?!


הוציא לפניה ספר בראשית והתחיל קורא לפניה מעשה ראובן ובלהה, מעשה יהודה ותמר. אמר לה –מה אלו שהם גדולים וברשות אביהן לא כיסה עליהם הכתוב –זה שהוא קטן וברשות עצמו על אחת כמה וכמה [שאם היה נשמע לה שלא היה מניח הכתוב מלגלותו]."


ר' יוסי אכן מוכיח למטרונא שהסיפור של יוסף עם אשת פוטיפר הוא אותנטי ושבאמת יוסף הצליח להתגבר ולא חטא. אבל קשה עדיין- איך באמת הצליח לעשות זאת הרי הוא באמת היה קטן בן שבע עשרה שנה, עומד בכל חומו וברשות עצמו?!


מפורסמים דברי הגמ' (סוטה לו:)


"ותתפשהו בבגדו לאמר"- באותה שעה באתה דיוקן של אביו נראתה לו בחלון, אמר לו-יוסף עתידין בניך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות דכתיב "ורועה זונות אבד הון" (משלי כט)?! מיד "ותשב באיתן קשתו" (בראשית כט).


בירושלמי מובא תוספת על גמ' זו (הוריות פ"ב סוף ה"ה) "רב חונה בשם רב מתנה- תלה עיניו וראה איקונין של יעקב אבינו מיד היצן "מידי אביר יעקב" (בראשית מט). אמר רבי אבין – אף של רחל ראה "משם רועה אבן ישראל" [אבן הרומז על רחל שהיא אבן ישראל שאף איקונין וזכות שלה גרם לו להינצל מן החטא.(פני משה שם.)] א"כ לפי הירושלמי דמותו של יעקב לא הספיקה להצילו מן החטא והיה צורך אף בדמותה של רחל. במה דמותה של רחל יתירה על זו של יעקב אבינו?


שמעתי מאבי מורי שליט"א בשם רבו הרב אביגדור ציפרשטיין זצ"ל (ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן), שכנגד יופייה של אשת פוטיפר היה צריך להילחם בעזרת יופי אחר. אשת פוטיפר ניסתה ללכוד את יוסף בקסם יופייה החיצוני ולשם כך הייתה גם מחליפה בגדיה כל פעם שהייתה עוברת לידו בכדי למשוך את תשומת ליבו (גמ' יומא לה:) ולהיראות לפניו בשיא יופייה. נגד התחושות שהצליחה לעורר ביוסף הצדיק לא הספיקה דמות דיוקנו של יעקב אבינו להצילו מן החטא, שעם כל התורה ויראת השמים שמסמלת דמותו של יעקב זה עדיין לא הספיק להצילו מהרהורי עבירה כ"כ חזקים. רק דמותה של רחל אמנו שהתורה מעידה עליה "ורחל הייתה יפת תאר ויפת מראה" ואומרת המדרש "עיקר סימניה של רחל לא היתה אלא נאה" (ב"ר ע) כלומר שסימן ההיכר המובהק המגדיר את כל אישיותה ומהותה של רחל אמנו זה הוא היופי, הוא ניכר במעשיה בתנועותיה ואפילו במראה החיצוני.


לפי זה ניתן אולי להסביר על פי הגמ' (ברכות ה.) "א"ר לוי בר חמא אמר ר' שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר שנא' "רגזו ואל תחטאו" (תהלים ד), אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנא' "אמרו בלבבכם" (שם). אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע שנא' "על משכבכם". אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנא' "ודומו סלה".


יוסף כדי לנצח את היצה"ר קודם מנסה לחשוב על דברי תורה –ואז נדמה לו דמות דיוקנו של אביו שלימדו תורה והוא נזכר בכל הפעמים שישבו יחד וכל מה שלמדו. כאשר זה לא מספיק הוא קורא ק"ש ומקבל עליו עול מלכות שמים ואומר "שמע ישראל (יעקב) ה' אלוקינו ה' אחד" ושוב הוא רואה את דיוקן אביו, אבל שוב אין זה מספיק ולכן הוא מזכיר לעצמו את יום המיתה, את אותו יום שבו ייפגש שוב עם אמא המנוחה שם בעולם האמת והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו ועל כך שהעדיף יופי חיצוני שהוא מזויף מתוכו על גבי יופי אמיתי פנימי של קדושה וטהרה -ואז הוא רואה אף את דמות דיוקנה של רחל אימנו וזה נותן לו את הכח להתגבר. נגד היופי החיצוני הגשמי והטמא של אשת פוטיפר באה דמות דיוקנה של רחל שבה מאיר יופי אמיתי של קדושה וטהרה פנימיים. וכאשר מעמידים יופי מול יופי ודאי שהיופי החיצוני השקרי מובס והאמת מנצחת.


בימינו, כאשר היופי החיצוני של תרבות יוון ושל צאצאה- התרבות המערבית העכשווית, קוסמים ביפיים ומנסים לפתות את ה"יוסף" של ימינו, באה כנגדה דמות המנורה ונראית בחלון, שעם נרותיה שנאמר עליהם "הנרות הללו קודש הם", מסמלים את היופי האמיתי של קדושת וטהרת ישראל את היופי של חיי תורה ומצוות שנותנים ערך ומשמעות לחיי האדם ולחיי המשפחה. נגד קדושת היופי נלחמים ביופי של קדושה, וכמו שהצליח יוסף הצדיק "בימים ההם" כן בעז"ה נצליח אנו "בזמן הזה".

 

 

קוד השיעור: 2849

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת וישב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
דניאל קייקוב
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K