ישיבת כרם ביבנה

לוט ההולך עם אברהם

הרב אריה שטרן

MS Word להורדת השיעור


הנסיון להבין את דמותו של לוט יביא אותנו למבוכה ולמסקנה בלתי ברורה: האם לפנינו איש ישר דרך או שמא רשע המהלך בדרך פסולה ומעוותת? מצד אחד אנו קוראים בתחילת פר' לך לך "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה' וילך אתו לוט". מן הסתם, הנסיון של עזיבת ארצו ומולדתו ובית אביו, היה נסיון קשה ללוט כשם שהיה קשה לאברהם. וכשם שאברהם עמד בנסיון זה ויצא אל ארץ בלתי נודעת ע"פ ציווי ה' והבטחותיו, כך גם לוט ההולך אתו עמד באותו נסיון.


הדביקות באברהם וההליכה לידו מהווה מעלה בפני עצמה. כפי שידועים דברי חז"ל על מעלת הדביקות בתלמידי חכמים שיש בה מעין דביקות בשכינה. והרי אברהם היה התלמיד חכם הגדול שבדור. 


ואולם בהמשך נפרדו הדרכים. עד אשר חז"ל נתבטאו בביטויים קשים ביותר כלפי לוט. כאשר נאמר בפרק י"ג -"ויסע לוט מקדם", מפרש רש"י- "מדרש אגדה אמר אי אפשי לא באברם ולא באלוהיו".


ובהמשך מתגלה ששהייתו של לוט בחברתו של אברהם הפריעה והזיקה לאברהם, שנאמר "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו", ומפרש רש"י -"כל זמן שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו, ולעיל שהיה לוט אצלו וכתיב וירא ה' אל אברם באותה שעה כשר היה".


מה קרה א"כ לאיש שהיה כשר בתחילתו ובהמשך דרכו החמיץ? יתכן שלוט ירש את תכונותיו מאביו, הרן. בסוף פר' נח נאמר "וימת הרן על פני תרת אביו בארץ מולדתו באור כשדים", ומפרש רש"י ע"פ מדרש אגדה -"שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכיתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח אני משלו ואם נמרוד נוצח אני משלו, וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל מי אתה, אמר להם הרן משל אברהם אני, השליכוהו לכבשן האש וניצל".


מוצג לפנינו אדם אשר איננו מוחלט באמונתו, והוא כפוסח על שתי הסעיפים, מאמין ואינו מאמין. זה הניגוד הגמור לאברהם אשר משוכנע בצורה מוחלטת באמונתו ובצדקת דרכו, ומוכן אף להשרף בכבשן האש ולא לסגת מאמונתו. אך יתירה מזאת. האיש הזה מחפש מי הוא הצד המנצח, ובצידו הוא מבקש לשכון. אין הוא מבקש מה היא האמת, אלא היכן הוא ישיג את הכדאיות והתועלתיות.


זה יסודו ושורש דרכו של אדם הפכפך אשר מסוגל לשנות את דרכו ודעותיו לפי ההישגים הזמניים של רווח והפסד.


מעתה נראה לומר שכוונתו של לוט מלכתחילה לא היתה טהורה. אמנם אברם הלך לשם שמים ולעשות רצון הבורא ית', אבל לוט חשב על דברים אחרים. הן אברהם דודו כבר בן שבעים וחמש שנה, וזרע אין לו אשר יורש אותו, נמצא שלוט הוא אשר יירשנו בבוא הזמן. והרי נאמר שכאשר אברם יוצא לארץ כנען יחד עם שרי אשתו הם לוקחים אתם את כל רכושם אשר רכשו, ואל הרכוש הזה לוטש לוט את עיניו.


והנה תקוותו של לוט התגשמה מהר מן המצופה ובאופן די מפתיע. לאחר זמן קצר לבואם לארץ כנען ירדו למצרים, ובעלייתם משם נאמר- "וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים". ומעתה נתקיים בו- "וישמן ישורון ויבעט", ויש עושר שמור לבעליו לרעתו.


במצב החדש לוט כבר איננו טפל לאברהם, ונדמה לו שהוא כבר איננו זקוק לו עוד. חמדת הממון סינוורה את עיניו והוא מגיע למריבה ולהפרדות מעל אברהם. אבל ההשגחה הא-לוקית רצתה ללמד אותו לקח ומוסר. מיד לאחר הפרידה שביניהם נלקח לוט בשבי, והמציל והמושיע שלו אינו אלא אברהם דודו. אולי רצו לרמוז לו בכך שעליו לחזור ולחסות בצל כנפיו של אברהם, שביתו הוא מקום של תורה וחסד, ולא ללכת אחרי תאוות העיניים ותשוקת הממון.


ואולם לוט אינו מבין את המסר, ואין ביכולתו הנפשית להתנתק ממנעמי החיים של סדום ולחזור לאהלי האמונה של אברהם, ואז מגיעה הפעם השניה שלוט ניצל בזכות אברהם, בהפיכת סדום ועמורה. וכשהוא מנסה להתמהמה בשביל להציל את ממונו, אמרו לו המלאכים "המלט על נפשך", ומפרש רש"י "דייך להציל נפשות אל תחוס על הממון", ובסופו של דבר ניצל לוט בעור שיניו וכל ממונו אבד. הממון שגרם ללוט לאבד את עולמו הרוחני, בסופו של דבר אבד גם מעולמו הגשמי.


ואולי מכאן מקור נוסף לדברי ר' יוסי בן קיסמא בפרקי אבות פרק ו'- "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם אין אני דר אלא במקום תורה".

 

 

קוד השיעור: 2827

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

רעיון לפרשת וירא

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K
ר' מאיר ציצוביץ
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K