Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 4 matching shiurim

Your search query: Topic: Rosh Hashana,

Shiur Results
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

Categorization:
  Gemara / Rosh Hashana
  Chagim / Yamim Noraim
  BateyMidrash / Menahalim

ראש השנה - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן אלול תשעח)

The shiur was given on כ"ד אלול תשע"ח

ר' שלמה יוסף רבינוביץ

Categorization:
  Gemara / Rosh Hashana
  Parshat Shavua / Re'eh

מאמר מתוך החוברת "מתוך דבר הלכה" (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on כ"ז תמוז תשע"ו

מלאכי גוטמן

Categorization:
  Gemara / Rosh Hashana
  Eshkolot / Articles

מאמר על הסוגיא במסכת ראש השנה כב ע"א (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on כ"ט תמוז תשע"ו

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

Categorization:
  Gemara / Rosh Hashana

(Based on a shiur delivered Elul 5743)