ישיבת כרם ביבנה

הצד השווה לאתויי מאי

הרב מנחם מנדל בלכמן

בבא קמא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:

א.         ב"ק ו ע"א לאתויי מאי עד סוף הסוגיא
תוס' ד"ה תאמר ועי"ש מהרש"א שהק' מתוס' ג' ע"ב ד"ה משורו
עי"ש שטמ"ק משם תוס' הרא"ש שהק' כקושית התוס' ותירץ באופן אחר
עי' ה ע"ב תוס' ד"ה להלכותיהן וד"ה אש
רא"ש לדף ו' ע"א פ"ק דב"ק סי' א' ד"ה הצד השוה
[שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן ק"ו שכ' עד"ז]
לכאורה פליגי רא"ש ותוס'

ב.         בשיטת הרא"ש
עיין ג' ע"א באסו"מ... מ"ש בור שכן תעל"נ
הרי דבור הוא תעל"נ וזהו גדרו
[בגדר תעל"נ עיין ראב"ד ב"ק ו' ע"א]
ו' ע"ב בכותל ובאילן... דאין תעל"נ ואילו הרא"ש הגדירו כבור גמור
עיין ט' ע"ב חומר בבור מבאש... תעל"נ... וצ"ע כנ"ל

ג.          עיין ד' ע"א בעבד והאמה ושם תוס' ד"ה לאו ועי"ש מאירי דהוא תק"ח
עיין ב"ק י"ז ע"ב תוד"ה קמ"ל וצ"ע מהו המקור לעבד ואמה
עי' תוס' כ"ב ע"א ד"ה לאו... דפטור על אש בהמתו ... וצ"ע האיך יתחייב האדון על שריפת גדיש ע"י עבדו.

ד.         רמב"ם גניבה פרק א' הל' ט'... אע"פ שהם ממנו
יסוד דבריו
עיין ב"ק י"ט ע"ב וכי יאחזנה בזנבה ... ובחי' רשב"א שם ד"ה וכי, וכן בחי' רשב"א ב"ב י"ח ע"ב ד"ה ועל עיקר הרחקת החרדל
[ראה נתיבות המשפט חו"מ סי' קנ"ה ס"ק י"ח]
ועיין גר"ח הלוי לרמב"ם סוף פ"ט דגזילה הל' א' ד"ה והנה בפרק א' מהל' גניבה
ועיין נימוקי יוסף ב"ק פ"ק (דף ב' בדפי הרי"ף מהדורת עוז והדר) ד"ה מבעה זה אדם
תוס' ר"פ ו ע"א ד"ה לאתויי

 

 

השיעור ניתן בכ' כסלו תשע"ז

קוד השיעור: 7421

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ו ע"א - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K