ישיבת כרם ביבנה

תוצאות חיפוש

נמצאו 37 שיעורים בחיפוש

החיפוש שלך: נושא: פסחים

תוצאות החיפוש

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  הלכה / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסח - שיעורים ושיחות (זמן חורף תשעט)

השיעור ניתן ב-כ"ז אדר שני תשע"ט

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  הלכה / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסח - שיעורים ושיחות (זמן חורף תשעט)

השיעור ניתן ב-כ"ו אדר שני תשע"ט

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסח - שיעור עיון
(זמן חורף תשעח)

השיעור ניתן ב-כ' אדר תשע"ח

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים
  חגים / פסח

שיעור עיון לפסח - שיעור סוף הזמן
(זמן חורף תשעח)

השיעור ניתן ב-כ"ח אדר תשע"ח

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

שיעור עיון לפסח
(זמן חורף תשע"ז)

השיעור ניתן ב-כ"ה אדר תשע"ז

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

שיעור עיון לפסח (זמן חורף תשע"ו)

השיעור ניתן ב-כ"ז אדר שני תשע"ו

קיטלוג השיעור:
  חגים / פסח
  גמרא וספרי עיון / פסחים

שיעור עיון בנושא חג הפסח (זמן חורף תשעה)

השיעור ניתן ב-כ"ח אדר תשע"ה

שיעורים לפסח: לגבי דין "לכם" במצה (זמן חורף תשעה)

השיעור ניתן ב-י"ט אדר תשע"ה

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

מקורות לשיעור: פסחים ה 0 שמע מינה מדרבי עקיבא תלת וכו'. רש"י ד"ה שמע מינה רש"י )פסחים מו.( ד"ה כיצד מפרישין חלה בטומאה. לכאורה, סותר דבריו. - טור )או"ח סימן תמ"ו( המוצא חמץ בביתו וכו', שמביא דברי אחיו, הרב יחיאל שכתב שיכול לשורפו ביו"ט כיוון שיש קצת מצוה בשריפתו. טור )או"ח, סימן תמ"ה( רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה וכו'

השיעור ניתן ב-כ"ג כסלו תשע"ד

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסחים ג 0 "ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים וכו'". תוספות ד"ה "מאליה מי קספו לך", ובהגהה שם על התוס' מהמשנה למלך. רמב"ם )פ"א מהלכות קרבן פסח ה"א( 0 "מצות עשה לשרוף הפסח וכו'" ובמשנה למלך שם. צל"ח על התוס' הנ"ל. אור חדש על התוס' הנ"ל )למי שאין לו קרקע פטור גם מקרבן פסח(. פסחים ח 0 "איתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן וכו'".

השיעור ניתן ב-ב' כסלו תשע"ד

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסחים ג: - שיעור פתיחת הזמן (זמן חורף תשע"ד)

השיעור ניתן ב-ג' חשון תשע"ד

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

השיעור ניתן ב-י"ד אלול תשע"ג

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

השיעור ניתן ב-ז' אלול תשע"ג

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

השיעור ניתן ב-ח' אלול תשע"ג

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

השיעור ניתן ב-ו' אלול תשע"ג

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

השיעור ניתן ב-א' אלול תשע"ג

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

פסחים

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

שיעור כללי - פסחים

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

עיון בגמרא פסחים - מאמרים לזכותו של יהודה כ''ץ

קיטלוג השיעור:
  גמרא וספרי עיון / פסחים

(Written by R. Avi Chermon based on a shiur klali)