Yeshivat Kerem B'Yavneh

כוכבים - כלל ופרט

BackBack to Main Page

By: Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

מאמר לפרשת לך לך (זמן חורף תשע"ז)

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו כה יהיה זרעך" (בראשית טו, ה).


אמרו במדרש (בר"ר מג, ח):


אימתי אני מגדל בניך ככוכבים? ר"א אומר כשאגלה עליהם בכה, שנא' "כה תאמר לבית יעקב". ר' יוסי בר חנינא אומר כשאגלה על מנהיגם בכה, שנא' "כה אמר ה' בני בכורי ישראל".


יש הנותנים ערך מוגזם לפרט, וישנם המדגישים את חשיבות הכלל. במזרח למשל, התנועות הסוציאליסטיות והקומוניזם דגלו בעליונות הכלל, והפרט בטל בתוך הכלל. לעומתם במערב העיקר הוא הפרט, וחשיבות הכלל הוא רק במידה והוא מסייע לרווחת היחיד.


היהדות דוגלת ב"פרט הצריך לכלל וכלל הצריך לפרט". כלומר, כל פרט חייב להפיק מעצמו את המירב, לממש את עצמו, אך כל זה למען הכלל. אמנם כשפועל למען הכלל אין בזה טשטוש האישיות הפרטית.


בזה פירשו השפת אמת ור' שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר את המשנה באבות "אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני". אם אני לא אפתח את האישיות הפרטית שלי, יהיה זה חסרון בעולם, כי אין מי שיעשה זאת במקומי. אך כשאני מממש את עצמי, אם זה רק למען עצמי, מה אני?


כך כ' הרב קוק זצ"ל בספר אורות הקדש (ח"ג עמ' קמז):


"האדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק ע"ד גורלו הפרטי, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ ליסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות – לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה מסודרת".


יציאת מצרים ומתן תורה הם שני שלבים בהתרוממותם של בני ישראל. ביציאת מצרים נקבעה התכלית של עם ישראל כאומה. במתן תורה נקבעה התכלית הפרטית, עד שכל אחד מישראל נעשה כעולם מלא. וזה הדמיון לכוכבים. שני פסוקים נאמרו בכוכבים. "המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא" – שם אחד לכל המערכת. "מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא" – שם לכל כוכב. כלומר , גם כשהם מתחברים למערכת אחת, בעלת שם אחד, אין זה מטשטש את שמו הייחודי של כל כוכב בפני עצמו. כשאמר לו "כה יהיה זרעך", כלל בזה מה שנאמר למשה "כה אמר ה' בני בכורי ישראל" ביציאת מצרים, שהוא מאפיין את האומה כולה, שיש לה תכלית אחת. וגם רמז לו על התכלית הפרטית של כל אחד, כשהזכיר לו את הנאמר במתן תורה "כה תאמר לבית יעקב", הרומז על חשיבותו של כל יהודי המקיים את התורה.


(פורסם באשכולות 396 # לך לך תשע"ז)

Shiur ID: 7350

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
ר' ישי רוזנבלט
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
Rav Aryeh Stern
Rav Aryeh Stern
ע K