Yeshivat Kerem B'Yavneh

Mesilat Yesharim #02

BackBack to Main Page

By: Rav Moshe Stav

מסילת ישרים
פרק י': בביאור מידת הנקיות

... והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלימות המדה הזאת, כי העבירות הניכרות וידועות קלות הם להשמר מהם, כיון שרעתם גלויה. אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות, הוא הקשה יותר, כי הוראת ההיתר מכסה על החטא, וכמו שכתבתי. והוא כענין מה שאמרו זכרונם ברכה (עבודה זרה יח, א): עבירות שאדם דש בעקביו, סובבות אותו בשעת הדין. ועל דרך זה אמרו זכרונם לברכה (בבא בתרא קסה, א): רובם בגזל, ומיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. כי מפני רוב דקותו, כל בני אדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו.

ואמרו זכרונם לברכה (איכה רבה, פתיחתא ל): שדוד היה נזהר ומנקה עצמו נקיון גמור מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה בבטחון חזק, והיה שואל (תהלים יח, לח): ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, מה שלא שאלו יהושפט אסא וחזקיה לפי שלא היו מנוקים כל כך. והוא מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו (תהלים יח, כא): יגמלני ה' כצדקי כבור ידי ישיב לי. ואמר עוד (תהלים יח, כה): וישב ה' לי כצדקי כבור ידי לנגד עיניו, והוא הבור והנקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר (תהלים יח, ל): כי בך ארוץ גדוד וגו', ארדוף אויבי ואשיגם. והוא עצמו אמר עוד (תהלים כד, ג): מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב.

ואמנם ודאי, שהמדה הזאת קשה, כי טבע האדם חלש ולבו נפתה על נקלה, ומתיר לעצמו הדברים שיוכל למצא בהם כדי הטעאה. ובודאי שמי שהגיע לזאת המדה, כבר הגיע למדריגה גדולה, כי בפני מלחמה חזקה עמד ונצח. ונבוא עתה לבאר פרטי המדה הזאת.

מסילת ישרים # פרק י': בביאור מידת הנקיות 02 (זמן חורף תשע"ה)

Shiur ID: 7282

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע 2
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע 2
Rav Moshe Stav
Rav Moshe Stav
ע 2
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע 2
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע 2
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע 2
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע 2
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע 2