Yeshivat Kerem B'Yavneh

בפרטים הקטנים - גם ובמיוחד!

BackBack to Main Page

By: ינון אברמשוילי

מאמר מתורת חב"ד לפרשת בשלח (זמן חורף תשע"ו)


חז"ל מספרים (פרקי רבי אליעזר פ' מב), שבשעת קריעת ים סוף נקרע הים לשנים עשר גזרים, כנגד שנים עשר השבטים, וכל אחד ואחד מהשבטים צעד בנתיב המיוחד לו בתוך הים.


נשאלת השאלה, לשם מה חולל הקב"ה 'בקיעות' כה רבות, והלוא כל העם יכול היה לעבור בנתיב אחד?


הדבר יובן על פי משמעותה הפנימית של קריעת ים סוף. כאשר נקרע הים הגשמי, נקרע גם ה'ים' הרוחני. ים מסמל את ההסתר - כשם שהים מכסה על כל מה שיש בתוכו, עד שאין רואים אלא מים ואין מבחינים בכל הדברים המופלאים שנמצאים מתחת למים, כך ה'ים' העליון מכסה ומסתיר את השפע האלוקי המופלא. קריעת ים סוף משמעותה, שאותו 'ים' של הסתר - נקרע, ולכן בני ישראל ראו אז גילויים אלוקיים נעלים ביותר.


כשיש התגלות אלוקית כה מופלאה, היא יכולה להביא להתעוררות כללית גדולה מאוד. האדם יוצא מהגדרים הרגילים של מציאותו ושרוי בהתעוררות כללית גדולה. אין הוא חושב על פרט כזה או אחר בעבודת ה', אלא על התעוררות כללית.


להתעוררות כזאת יש מצד אחד יתרון, שכן היא מביאה עמה ריבוי אור והאדם מרגיש שהוא נתון כולו בעולם אחר. מצד שני, מכיוון שההתעוררות נשארה כוללנית ובלתי מוגדרת, היא עלולה לחלוף מבלי להותיר חותם ממשי על חיי האדם.


לכן לא די בהתעוררות כללית, אלא האדם נדרש מיד לתרגם אותה להתעוררות מעשית, שבאה לידי ביטוי דווקא בפרטים הקטנים. אמנם יכולה להיות אז תחושה מעט חמצמצה כשפורטים ומחלקים את ההתעוררות הגדולה לפרטים קטנים, אבל רק בדרך זו תטבע ההתעוררות את חותמה בחיי האדם ותותיר אחריה דברים ממשיים.


עניין זה מרומז בקריעת הים לשנים-עשר גזרים. כל אחד ואחד מהשבטים מייצג עבודה פרטית מסוימת, על פי תכונותיו המיוחדות לו. מלמדנו הקב"ה, שגם כאשר ישנה התגלות אלוקית כה מופלאה כמו קריעת ים סוף, אין להסתפק בהתעוררות הכללית, המשותפת לכל העם כולו, אלא נדרשת עבודה אישית, פרטית, על פי התפקיד והתכונות של כל אחד ואחד מעם ישראל.


מזה אפשר ללמוד הוראה חשובה בעבודת ה'. יש המדמים וחושבים, שהעיקר הוא לפעול גדולות ונצורות, לחולל מהפכה, להרעיש עולמות, לתקן את כלל ישראל כולו בבת אחת. לא נראה להם שכדאי להשקיע את כוחותיהם הנעלים לתיקון דברים 'קטנים'.


מלמדת אותנו התורה – "לא ברעש ה'". הקב"ה מצוי דווקא בדברים 'פשוטים'. צריך ללמד יהודים את ההלכות ה'קטנות' של חיי היום יום, לתקן עניינים הקשורים בשמירת שבת, כשרות המזון, טהרת המשפחה, ברכות הנהנין ועוד. דווקא העשייה הזאת היא שתקרב את קץ גלותנו ותביא את הגאולה האמִתית והשלמה על ידי משיח צדקנו.(פורסם בעלון אשכולות 364 - בשלח תשע"ו)

Shiur ID: 6852

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Ben-Zion Elgazi
Rav Ben-Zion Elgazi
ע 2
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע K
אבי אורגלר
ע K
ר' דור חי דוייב
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
הרב משה אמסלם שליט"א
ע K