Yeshivat Kerem B'Yavneh

מבצע משה

BackBack to Main Page

By: יאיר משה אטינגר

מאמר לפרשת שמות (זמן חורף תשע"ו)

{לע"נ אבי מורי אמיר שמואל בן אברהם ז"ל}


[1]יוכבד לא ידעה מה לעשות. כבר עברו תשעה חודשים מהריונה, שהם שלושה חודשים מהולדת בנה. המצרים יכולים לבודקה בכל רגע.[2] מה עשתה? לקחה לה תיבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת, כפי שדרשו רבותינו זפת מבחוץ וטיט מבפנים, שלא יריח הצדיק ריח רע. לנשים שבאו לבודקה אמרה להם נפל היה והשלכתיו ליאור (חזקוני). הכניסה הילד אל תוך התיבה, נבנתה היא בעמל ידה. ותשם בסוף על שפת היאור. כמובן לא היה זה בלי ליווי מבוגר (מרים בת ה-6), הדא הוא דכתיב: "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו" ואנוכי הדל השאלות הבאות אשאל:


א. אנו מבינים שלא פשוט להסתיר ילד מהמצרים, אך האם הפתרון הנכון הוא לשים תינוק קטן בתוך תיבה על שפת היאור, מקום שורץ תנינים[3] ועוברי אורח בעלי פוטנציאל סביר לקיים את דברי רבותינו "דינא דמלכותא דינא" ולהעביר התינוק לעלמא דדינא.


ב. בהמשך נאמר שאחותו נצבה מרחוק לדעה מה יעשה לתינוק, לכאורה היה נראה מפשט הפסוקים כי מטרתה להאכילו ולהיות בכוננות למקרה שמישהו יקרב אל עבר התינוק ולהצילו, אך כתוב כי כאשר בת-פרעה ירדה אל היאור, אחותו נתנה לה להתקרב לילד. כאמור מדובר בבת גוזר הגזירה, נראים מעשיה כצרה צרורה[4].


ג. בסופו של דבר חמלה בת פרעה על הילד ואותו הצילה, ומיד אומרת תורתנו: "ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד", וגם זה ק"ק לנו כיצד אחותו ניגשת אל בת-פרעה באופן טבעי, כאשר מדובר בבת המלך בכבודה ובעצמה. סביר להניח שאין ניגשים בצורה כזו אלא בצורה רשמית יותר, אם בכלל.


חשבתי לדעתי הענייה, להציע פירוש חדש ליישב הסוגיא:


יוכבד חשבה לעצמה כיצד להציל את בנה האהוב, ועשתה לעצמה את החשבון שאם תנסה להחביא את בנה, או לתתו אל אחד משכניה, סיכויי הישרדותו אינם גבוהים, שכן בקלות יכולים להלשין עליו ואותו להעלים. היא הבינה שעליה ללכת לפתרון אחר, לתת את ילדה אל לא אחרת מאשר בת פרעה! כן, בתו של העוכר.


כיצד התיישבו הדברים, צריכים הם רבות ביאורים!


הגמרא במסכת מגילה (יג ע"א) דורשת: "רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי: כל דבריך אחד הם, ואנו יודעין לדורשן. ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. אמאי קרי לה יהדיה - על שום שכפרה בעבודה זרה, דכתיב ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן: שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. ילדה? והא רבויי רביתיה! - לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו".


הגמרא מתארת לנו כיצד בת פרעה התנערה ממנהגי בית אביה. יוכבד ידעה כי בת פרעה הולכת כל יום לרחוץ ביאור, את גילולי בית אביה להשליך אחור. ידעה היא את זמני הליכתה הקבועים, לא נותר לה אלא לשים את ילדה הקטן בתוך הסוף הלא נעים, ממש לפני שבת-פרעה מגיעה אל מקום רחיצתה בזמניה הקבועים[5]. ידעה היא לעצמה כי דווקא בת פרעה מסוגלת להציל את בנה, לה הסמכות והכח לשמור עליו בארמונה.


לאור זאת יובן מדוע נתנה לה בת פרעה לקחת התינוק, עוד יובן מדוע הרגישה מרים נח בלגשת אל בת פרעה ישירות ולעבור על החוק, הכירה היא את בת פרעה ואת קרבתה לישראל, ממילא ידעה שתשמח למינקת יהודיה שבתינוק תטפל[6].


בהמשך הפרשה נאמר: "ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו", רבותינו התקשו בדבר: כיצד קראה לו 'משה' - שם יהודי? עברית כנראה לא ידעה באופן יסודי.


ראב"ע תירץ כי קראה לו מוניוס במצרית והתורה תרגמה למשה בשפה העברית. הגמרא במסכת סוטה (יב ע"ב) אומרת, שנתגיירה ולשון הקודש גמרה. פירוש אחר מציע החזקוני, כי ותקרא שמו משה - זו יוכבד, ותאמר לה בת פרעה מהו לשון משה, והגידה לה שהוא לשון המשכה, ואז אמרה יפה קראתו כן כי מן המים משיתיהו.


שני ההסברים האחרונים עם דברינו משתלבים - תכניתה של יוכבד עבדה בשלבים.


(פורסם באשכולות 361 - פרשת שמות תשע"ו)


 [1] תודתי לחברי דביר קאץ על הצעת הכותרת.
[2] עיין לראב"ע שאומר שזה דרש, שהרי אין המצרים יכולים לדעת מתי הרתה האשה.
[3] אף שלא שמה אותו ישירות במים אלא בסוּף, עדיין זה נראה כמקום מסוכן.


 
[4] ובספורנו מובא כי חשבה שיקחהו איזשהו מצרי כשאר אסופי, ולי קצת קשה כי אם זו מטרתה עדיף כבר שתחפש איזה מישהו להחביא אצלו את ילדה.
[5] מטרתה הייתה לשים אותו כמה שיותר קרוב לזמן רחיצתה של בת פרעה, שהרי זה מקום מסוכן לשכב שם.
[6] ברש"י מובא כי החזירתו על מצריות רבות ולא רצה לינוק.Shiur ID: 6790

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
ר' נתנאל שושן
ע K
ר' מתן סבג
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K