Yeshivat Kerem B'Yavneh

Staff

Back to ListBack to the List

Rav Yitzchak Levi

Rav Yitzchak Levi

הרב יצחק לוי שליט"א נולד בשנת תשכ"ז בחיפה.

למד בישיבת "פרחי אהרן".

בשנת תשמ"ד החל אל לימודיו בישיבה במסלול ההסדר שירת בשריון חטיבה 7.

לאחר מסלול ההסדר ונשואיו למד בכולל "יד הרב ניסים ".

לאחר שנה חזר לכרם ביבנה סיים לימודי רבנות ודיינות,משמש כמרכז הפעילות התורנית בעיר גדרה.משנת תשס"ג משמש כר"מ בישיבה.

Contact Rav Yitzchak Levi