בעיית ר"ש מאקרוניא וסוגית בשלו ובשל עולם

בעיית ר"ש מאקרוניא וסוגית בשלו ובשל עולם

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

בבא קמא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

ביאור גוף האיבעיא
בבא קמא ז ע"ב
עי' גיטין מח ע"ב במשנה ושם מט ע"ב דעת ר"ש דבע"ח מדאורייתא בעידית
מקורו: עי' מאירי שם מח ע"ב ד"ה ובעל חוב
ריטב"א כתובות שם מט ע"ב ד"ה ומפני
עי' כתובות קי ע"א בשנים שהוציאו שט"ח זע"ז פלוג' דר"ש ור"נ
ראה ירושלמי רפ"ה דגיטין דף כז ע"א בדפוס וילנא בעיית ר"א ור"ז
עי' ב"ק ו ע"ב שקו"ט בביאור המכילתא
עי' ב"ק נט ע"א דעת אביי ברבי ישמעאל
[עי"ש קו תוס ד"ה ומאי מגיטין מח ע"ב
ועי"ש תלמידי ר"א ור"ת מש"כ בזה. יסודם ירושלמי גיטין שם]

ביאור השקו"ט
ראה לשון הקושיא ח ע"א "וידחנ בע"ח ועי' ניסוח השאלה בירושלמי שם

בתירוצו של רבינא
וביאורו עי"ש רש"י, תוס', גר"א בשם ראב"ד ועי' נימוקי יוסף משם רמ"ה
עי' רמב"ם הל' מלוה פי"ט הל' א - כעולא
שם פי"ט הל' ד- בו"ז גובה מבינונית
שם פכ"ד הל' י' - כר"נ דכתובות ק"י
עי"ש נושאי כלים
ז ע"ב שט"מ ד"ה והראב"ד ז"ל כתב

בבא קמא ז ע"ב - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7512

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע