אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין

אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין

BackBack to Main Page

By: Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

בבא קמא ח. - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
עיין בסוגיין ח,א ת"ר מכר לאחד או לשלשה בנ"א עד ע"ב אמר אביי ראובן שמכר לשמעון
תוס' ע"א ד"ה אין לו
פסקי הרא"ש סי ג' (היה אומר ריב"ם וכו')
תוספות רבינו פרץ ע"א ד"ה אין לו
מאירי בסוגיין ע"א (אין לאחרון שיעור שיספיק וכו')
מאירי שם מכרן לאחר וכו'
[מאירי ע"ב זה שלקח שלשה קרקעות]
טור חו"מ סי' קי"ט ס"ג [הוצאת שירת דבורה]
[תוס' כתובות דף צד,א ד"ה לימא]
[תוס' בבא בתרא דף ל"ה,א ד"ה רב]
חידושי הרשב"א ד"ה השתא מכר
חידושי תלמיד הרשב"א והרא"ש ד"ה האי מכרן לאחד ה"ד
[סה"ת שער רביעי חלק ח' אות ג']
ר"ן כתובות דף נד,ב מדפה"ר ד"ה נכתבו הרשאה להדדי (וכתב הרשב"א יש מי שאומר וכו')
תוספות בבא בתרא דף קנ"ז,ב ד"ה גובה (עי' הגהות הב"ח שם ובחכמת שלמה.
[תוספות כתובות צ"ב,א ד"ה ראובן שמכר]

בבא קמא ח. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7479

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
E
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע