בי"ד של עיר, פלך ושבט

בי"ד של עיר, פלך ושבט

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

מראה מקומות לשיעור:
מכות ז: סנהדרין נוהגת ע"ש מאירי וריטב"א
רמב"ם סנהדרין פרק א' הלכה א', ב' עי"ש נו"כ
סנהדרין נו: כשם שנצטוו... ועיר עי"ש במאירי
תוספתא ע"ז פרק ט' ברייתא ד'
רמב"ם מלכים פרק ט' הלכה י"ד
רמב"ם מלכים פרק י' הלכה י"א
גבורת אריה מכות ז. ד"ה ובחו"ל
ספרי ריש פרשת שופטים [הובא בשינוי סדר בסנהדרין טז:] מנין שממנין... לשבטיך
ספר המצוות מ"ע קע"ו [עי"ש נוסח הספרי, שים לב לתפקיד בי"ד]

בי"ד של שבט
משנה הוריות ה. הובא ברמב"ן ריש פרשת שופטים טז-יח עי"ש ד"ה לציווה וד"ה לשבטיך
רמב"ן עה"ת פרשת וירא י"ט, ח'
תוספות סנהדרין טז: ד"ה שופטים וד"ה אחד
משנה סנהדרין ב. סנהדריות לשבטים עי"ש פרש"י ד"ה סנהדריות
רמב"ם סנהדרין פרק ה' הלכה א' השווה לפרק א' הלכה א'
ברייתא סנהדרין פח: אמר רבי יוסי... באין לזה שסמוך לעירן
רמב"ם ממרים פרק א' הלכה ד'
משנה שם פו:

מה תפקידו של בי"ד של פלך לדעת הרמב"ם
רמב"ם מלכים פרק ט' הנ"ל
סנהדרין נח: וליחשביה גבי ז' מצוות ושם נט. קום ועשה ושב ואל תעשה עי"ש רש"י

מינוי בי"ד קבוע בארץ ישראל
סנהדרין ה. פשיטא.. מהכא... ש"מ עי"ש פירש"י בסוגיא
רמב"ם סנהדרין פרק ב' הלכה י"ג
שם פרק כ"ו הלכה א'
ספר המצוות ל"ת שט"ז
רמב"ן שמות כ"ב-כ"ז
הוריות יא: בעי רבי עד המשנה
דרשות הר"ן דרשה י"א

בי"ד של עיר, פלך ושבט - בארץ ישראל, בחו"ל ובבני נח - מכות ז. / הוריות ה. (זמן קיץ תשע"ו)

Shiur ID: 7232

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע