הגדרת נאמנות עדים מזימים

הגדרת נאמנות עדים מזימים

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

מראה מקומות לשיעור

דברים פרק יט פסוקים טו-כ״א 
רמב״ן שם פסוקים יח,יט (ראה גליון לתוספות כתובות יט :ד״ה ואם)
אברבנאל שם מד״ה והנה המצוה...עד סוף הפרק
חינוך מצוה תקכד
טור חושן משפט סימן לח
פירוש המשנה לרמב״ם מכות פרק א משנה ד
רמב״ם הלכות עדות פרק יח החכה ב ותחילת הלכה ג עיין שם כסף משנה ולחם משנה
סנהדרין כז. פלוגתת אביי ורבא (רמב״ם עדות פרק י הלכה ד)
תוספות שם ד״ה אין ובגליון הש״ס לגרעק״א
בבא בתרא לא: תוד״ה ורבא ובשיטה מקובצת שם ד״ה ובגליון תוספות (תוס׳ רא״ש) בשם ריצב״א
מקור הפסול; ראה תוספות בבא קמא ע״ב: ד״ה אין (בתחילת דבריו)
משנה מכות ה. .. עד שיזימו את עצמם ושם ברבינו חננאל רה גם ר״ח בבא קמא ע״ב:  וראינו מי..
מקורו; רבינו האי גאון משפטי השבועות שער ה 
רמב״ם הלכות עדות פרק יח הלכה ג
מקורו; משנה (שניה) מכות ה: אפילו מאה...
וראה שם ריטב״א ד״ה ומנין אפילו מאה 

מכות ב. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

Shiur ID: 7058

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע
Rav Zalman Nechemia Goldberg
Rav Zalman Nechemia Goldberg
ע