Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 18 matching shiurim

Your search query: Topic: TanachEretzIsrael,

Shiur Results
Rav Moshe Stav
שיעורי בעניין תקופת בית המקדש השני # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל (זמן קיץ תשעט)

The shiur was given on כ"א סיון תשע"ט

Rav Moshe Stav
פסח - שיעורים ושיחות: לביאור דברי הנביא יחזקאל המובאים בהגדה של פסח # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה אדר שני תשע"ט

Rav Moshe Stav
שיעור עיון במגילת אסתר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ג אדר תשע"ט

Rav Moshe Stav
פתיחה לספר דניאל - שיעור עיון בתנ"ך # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ח כסלו תשע"ט

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Chagim / The 3 weeks
  Machshava / Geula
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

שיעור לימי בין המצרים # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל (זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on כ"ו תמוז תשע"ח

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Tanach / Kings
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

ספר מלכים - שיעורי עיון # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ה' תמוז תשע"ח

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Tanach / Kings
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

שיעורי עין בספר מלכים # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל | מחזור 3
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on י"ח אדר תשע"ח

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
שיעור עיון במגילת אסתר # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on י"א אדר תשע"ח

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Tanach / Kings
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

שיעורים בספר מלכים # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on כ"ח טבת תשע"ח

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
שיעור בנושא ארבע המלכויות # השתלמות מנהלים
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on כ' שבט תשע"ח

ד"ר צבי שמעון
עיון בספר במדבר # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on ז' טבת תשע"ח

ד"ר חגי בן ארצי

Categorization:
  Chagim / Asara B'Tevet
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

שיעור לעשרה בטבת - חורבן בית ראשון # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן חורף תשע"ח)

The shiur was given on ז' שבט תשע"ח

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Tanach / Kings
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

מלכים - שיעור עיון # בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל | מחזור 3
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on ט"ז כסלו תשע"ח

Rav Moshe Stav
ספר מלכים # בית המדרש ללימוד תנ"ך וארץ ישראל | מחזור 3
הפטרת חיי שרה
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on י"ז חשון תשע"ח

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
שיעור ליום ירושלים במסגרת בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
(זמן קיץ תשע"ז)

The shiur was given on י"ב אייר תשע"ז

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Tanach / Shmuel
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael
  Machshava / General

בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל
ספר שמואל: בין מלכות שאול למלכות בית דוד: אם "לא יסור שבט מיהודה" - האם לשאול היה סיכוי אמיתי שמלכותו תצליח?
(מחזור שני - זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י' שבט תשע"ז

ד"ר חגי בן ארצי

Categorization:
  Parshat Shavua / Shmot
  BateyMidrash / TanachEretzIsrael

שיעור לדוגמא מתוך שיעורי בית המדרש לתנ"ך - המחזור השני
ניתן להרשם לבית המדרש או לסיורים במשרדי הישיבה 08-8562007 שלוחה 211
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ו' חשון תשע"ז

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
השיעור נמסר במסגרת בית המדרש ללימודי תנ"ך וארץ ישראל (זמן חורף תשעו)

The shiur was given on ח' שבט תשע"ו