לפני עיור לא תיתן מכשול

לפני עיור לא תיתן מכשול

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
כב: רבי נתן אומר: מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח וכו'
עיין רעק"א דרוש וחידוש, פסחים כב ד"ה שם גמרא והרי אבר מן החי, באמצע העניין "והנה לכאורה קשה וכו'" מה שמביא בשם אמונת שמואל.
תוספות בבא מציעא י: ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה: וא"ת... וי"ל... וכו'
ספר החינוך מצוה רל"ב: "שלא להכשיל בני ישראל וכו'.
עיין מנחת חינוך, שם, ס"ק א', מה שמקשה עליו.
חגיגה יג. אמר רבי אמי אין מוסרים דברי תורה לעובד כוכבים שנאמר וכו'
עיין בתוספות שם, ד"ה אין מוסרין, במה שמקשה על הגמרא.

פסחים כב: - שיעור עיון כללי - בסוף השיעור דברים לבחורי הישיבה היוצאים לשירות הצבאי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8679

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: