איסור אכילת חמץ והנאתו

איסור אכילת חמץ והנאתו

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
כא: אמר חזקיה: מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ וכו'. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה  במשמע עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה וכו'.
המשנה למלך יסודי התורה פ"ה מסתפק האם יש איסור אכילה בפני עצמו או שהוא חלק מאיסור הנאה.
ע' רעק"א דרוש וחידוש, פסחים כא: ד"ה דאמר ר' אבהו וד"ה אבל( ששואל על המשנה למלך מדף כב. "והרי גיד הנשה" וכו'.
ע' ספר המצוות לרמב"ם לא תעשה קפ"ז איסור אכילת בשר בחלב.
ע' פירוש המשניות לרמב"ם על כריתות יג: ד"ה יש אוכל אכילה אחת וכו' "...ויש במה שנשאנו ונתנו עכשיו נקודה נפלאה וכו'".
ע' תוספות פסחים כא: ד"ה כל מקום שנאמר.
ע' קושיית המשנה למלך פי"ג מהלכות שגגות ד"ה אמנם, על דברי התוספות הנ"ל מחולין קכ. שגם בשותה חמץ יש עונש כרת.
ע' בשו"ת רעק"א ק"צ מה שמתרץ בזה.

פסחים כא: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8678

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: