חמץ בפסח עשאו הכתוב כאילו ברשותו

חמץ בפסח עשאו הכתוב כאילו ברשותו

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים ו
: אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל וכו'. -
הצל"ח מקשה, לשם מה הובאו דברי ר' אלעזר, ע"ש בתירוצו.
פסחים ז. היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, ע"ש. -
שאגת אריה, סימן ע"ז (עד המילים "והשתא א"ש. אבל לפירוש רש"י").
שו"ע או"ח סימן ת"מ, סעיף א'.
מג"א שם ס"ק א', לגבי עכו"ם שהפקיד אצל ישראל חמץ באחריות שאז עובר בבל יראה בל ימצא, בכל אופן אחר שעבר הפסח יכול לתיתו לנכרי. ואומר שכן הדין גם בישראל שהפקיד אצל ישראל חברו.
חק ליעקב שם ס"ק ד', חולק ואומר שדין זה רק בעכו"ם.

פסחים ו: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8674

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: