גיטין #06 - ריבוי בשיעורים

גיטין #06 - ריבוי בשיעורים

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקומות לשיעור:
גיטין דף ח: הקונה שדה בסוריא וכו' - משמע ששיטת התוספות שריבוי בשיעורים זה מדרבנן.
הר"ן (ביצה ט: בדפי הרי"ף, ד"ה ומיהא) חולק על התוספות וסובר שריבוי בשיעורים הם איסור תורה, ומביא ראיה ממנחות סד.
עיין שטמ"ק (על כתובות דף ז) האומר שבפסיק רישא לא חייבים קורבן, וכן פוסק הרמ"א (או"ח סימן רנ"ג סעיף ה') שמותר לומר לגוי להניח סיר אוכל על תנור החימום ואח"כ לומר לו להדליק את התנור לחמם את הבית. על זה שואל המשנה ברורה והרי זה פסיק רישא!? -
עיין אור שמח (הלכות יו"ט פרק א' הלכה ז', ד"ה והנה ביארתי) מה שכתב שם בנוגע לפסיק רישא.

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

Shiur ID: 8230

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: