פינחס - זה אליהו

פינחס - זה אליהו

BackBack to Main Page

By: ינון אברמשוילי

מאמרים במשנת חסידות חב"ד: לפרשת פנחס

מאמרים במשנת חסידות חב"ד: לפרשת פנחס (זמן קיץ תשע"ו)


בתחילת פרשתנו מעניק הקב"ה לפנחס את שכרו על ש"השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם". ומה שכרו? - "הנני נותן לו את בריתי שלום". בפשטות הכוונה היא, שהקב"ה נתן לו את ברית הכהונה, ושצאצאיו אחריו יהיו כוהנים.


חז"ל אומרים (תרגום יונתן וארא ו, יח ובכמה מקומות. רלב"ג מלכים א יז, א): "פנחס זה אליהו". גם אליהו הנביא היה קנאי כפנחס, כפי שהוא אומר (מלכים א' יט, י): "קנא קנאתי לה' אלוקי צבאות". הוא אף דיבר על עם ישראל באופן לא חיובי. על כך נתן לו הקב"ה "את בריתי שלום" - שאליהו יבוא לכל ברית מילה, כדי שייווכח עד כמה בני ישראל מסורים לקב"ה ושומרים את בריתו (ילקוט שמעוני במדבר פרק כג סימן תשסו; פרקי דרבי אליעזר פרק כח).


"בריתי שלום" רומז גם כן להתחברות בין הגוף לבין הנשמה. דבר זה רואים בגלוי אצל אליהו הנביא. נשמתו לא עזבה את גופו, אלא הוא עלה בגופו הגשמי "בסערה השמימה".


היכולת הזאת, לעלות עם הגוף לשמים, נבעה מזיכוך מוחלט של הגוף הגשמי. אליהו זיכך כל כך את גופו, עד שהגוף לא היה עוד מחסום בפני הרוחניות, אלא הוא עצמו נעשה כלי להשראת הקדושה הרוחנית. לכן לא היה צריך למות ולהיקבר, אלא גופו הגשמי היה יכול להתעלות ולקבל את כל הגילויים הרוחניים.


בנקודה זו יש יתרון לאליהו הנביא אפילו על משה רבנו. אמנם גם משה רבנו היה בעל גוף קדוש ומזוכך. גופו היה קדוש עוד מרגע היוולדו, כפי שנאמר, שכאשר נולד "נתמלא הבית כולו אור" (סוטה יא ע"ב, הובא ברש"י שמות ב, ב), דבר המעיד שהגוף לא הסתיר את אור הנשמה, אלא אור הנשמה בקע והאיר גם מבעד לגוף.


אך בכל זאת משה רבנו מת וגופו היה טעון קבורה, שכן אור הנשמה לא חדר בו כל כך עד ששינה את גשמיות הגוף מיסודה. כל עוד שרתה בתוכו הנשמה, לא הסתיר הגוף את אור הנשמה, אבל הגוף עצמו לא נתעלה מגשמיותו. לעומת זאת, אליהו הנביא זיכך לגמרי את גופו, עד שהגוף עצמו נעשה כלי לקדושה ולרוחניות.


על פי זה יובן מדוע אליהו הנביא דווקא הוא מבשר הגאולה, שכן זה גם עניינה של הגאולה - לזכך לגמרי את גשמיותו של העולם הזה, עד שהגשמיות עצמה תהיה כלי לקדושה האלוקית. וכך נאמר על זמן הגאולה: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר" (ישעיה מ, ה) - כלומר, הבשר עצמו (הגשמיות עצמה) יראה "כי פי ה' דיבר".


הכוח הזה ניתן לפנחס, ואילו זכינו, הייתה הכניסה לארץ ישראל נעשית מיד לגאולה האמתית והשלמה. מכיוון שהתערבו עניינים בלתי רצויים, נתעכבה הגאולה עד ימינו אלה. ובמהרה יבוא אליהו הנביא, מבשר טוב, ויבשר על ביאת משיח צדקנו, שיגאלנו גאולת עולמים בגאולה האמתית והשלמה.(פורסם בעלון אשכולות 386 # פנחס תשע"ו)

Shiur ID: 7188

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
משה יעקב גמליאל
ע
ר' מתן סבג
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע