Yeshivat Kerem B'Yavneh

ביטחון או השתדלות יתר?

BackBack to Main Page

By: אביעד בוכריס

מאמר לפרשת וישלח (זמן חורף תשע"ו)


בתחילת פרשתנו יעקב אבינו מכין עצמו לקראת הפגישה עם עשו וארבע מאות האיש אשר אִתו. כידוע, יעקב מביא לעשו דורון ונותן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, כדי להשביע עינו של עשו, וכמובן מתכונן אסטרטגית למלחמה, מתפלל לה' שיושיעו ויצליח דרכיו, ואומר "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשתי מחנות" (לב, יא).


יעקב מלמדנו שלא די בתפילה או במלחמה, אלא מכין גם את הדורון. הרי בסופו של יום לא ברור עד כמה המנחה בפני עצמה עזרה להרגיע את עשו מכעסו על יעקב במפגש עצמו, שהרי לפי המדרש עשו לא רצה לנשוק ליעקב אלא לחנקו, וצווארו נעשה כאבן, אבל יעקב מתכונן לכל המצבים האפשריים. לאחר מכן יעקב מציע שוב לעשו שיקבל מידו את המנחה, בעקבות סליחתו (רש"י לג, י).


יעקב היה ירא ה', איש אמת ובוטח בה', ואף על פי כן מאוד פחד! רש"י מסביר, "וירא יעקב" - שמא ייהרג, "וייצר לו" - שמא יהרוג אחרים (לא פחד רק על נזק לעצמו בלבד אלא גם על הסביבה). הרמב"ן מסביר, שהקב"ה שמר והציל את יעקב ומשפחתו אע"פ שיעקב לא בטח בצדקתו, ופחד מהאנשים אשר היו עם עשו.


הרמב"ן ורש"י מסכימים, שלא היו בידי יעקב די זכויות, בזכות כל החסדים ששמרו עליו עד עכשיו, ועכשיו נתמעטו זכויותיו ואינו ראוי להינצל, ולכן התפלל לקב"ה וכמובן התארגן למלחמה עם עשו.


הגמ' בתענית (כ ע"ב) אומרת: "דאמר ר' ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואת"ל עושין לו נס - מנכים לו מזכויותיו. אמר רב חנן מאי קרא? דכתיב 'קטונתי מכל החסדים ומכל האמת'". יעקב אבינו איש האמת אינו אומר "מגיע לי" שהקב"ה ישמור עלי, ולכן השתדל והאמין למרות צדיקותו הרבה, שאע"פ שדר עם נחש, לבן הרשע המומחה ברמאות, המשיך בדרך ה' ושמר תרי"ג מצוות.


הנצי"ב בפירושו עה"ת בהקשר לשליחת המלאכים מסביר, שיעקב בעצמו בא אל עשו, אך שנודע לו, "כי ברע הוא" (לשון הנצי"ב) הקדים לשלוח המנחה קודם ראות פניו. יעקב הבין אל נכון מה עומד מולו, והתכונן בהתאם לפי התחזיות המודיעיניות שאמרו לו המלאכים ששלח בראשונה. בבראשית רבה (עה, ז) מובא, שיעקב נהג עם עשו כאח ועשו נהג כעשו הרשע. דבר זה סייע בוודאי לחוסר הבטחון של יעקב, שהתבטא בכך שהקדים לשלוח את המנחה טרם פגישתו עם עשו כמו שאומר הנצי"ב.


האדמו"ר הזקן בעל התניא בשער הייחוד והאמונה (פ"ח) מסביר, שישנה אחדות אלוקית ששואפת לתשובת הרשעים ואינה חפצה ברוע אלא בטוב. ע"פ יסוד זה ניתן להבין, שתפילת יעקב הועילה וגרמה לעשו לשוב מדרכו הרעה בכוונתו להרוג את יעקב.


יעקב מלמד אותנו שיעור באסטרטגיה, כדברי הגמרא שאין לסמוך על הנס, ולכן יעקב נזהר ומכין עצמו לגרוע מכל, וכמובן תולה יהבו בקב"ה. מי ייתן שאף אנו וכן העומדים בחלונות הגבוהים, ישכילו להבין שהלכה היא ש"עשו שונא ליעקב", ולכן עלינו להתכונן למלחמה ולא להסתפק בתפילה ודורון בלבד, אף שאלו דרכים חשובות מאוד. יהי רצון שנגבר על כל הבאים עלינו לכלותינו.


(פורסם באשכולות 357 - וישלח תשע"ו)

Shiur ID: 6732

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
הרב נתנאל שושן
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Yitzchak Levy
Rav Yitzchak Levy
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K