Yeshivat Kerem B'Yavneh

בין יעקב ללבן

BackBack to Main Page

By: נתניאל מורדכוביץ'

מאמר לפרשת ויצא (זמן חורף תשע"ו)


הפרשה מתחילה בהליכתו של יעקב אבינו לחרן, אל לבן הארמי. בדרכו עוצר בבית-אל, שם הוא מתפלל לה' ושוכב לישון, כפי שכתוב "וישכב במקום ההוא" (כח, יא).


המדרש אומר על כך (בר"ר סח, י): "כאן שכב, אבל כל י''ד שנה שהיה טמון בבית עבר, לא שכב". ישנה דעה נוספת במדרש: "כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן, לא שכב", כפי שנאמר (לא, מ) "ותדד שנתי מעיני".


מובן למדי, מדוע יעקב לא רצה לישון כאשר היה בישיבתו של עבר - מפני שרצה לנצל כל רגע ורגע ללימוד תורה. אך למה יעקב לא ישן במשך עשרים שנות עבודתו בבית לבן הרי הוא היה רועה צאן?


צריך להבין שבהליכתו של יעקב לחרן היתה מטרה רוחנית. בחרן סלל יעקב את הדרך לדורות הבאים - הדרך לקדש את החיים הגשמיים ולגלות את ניצוצות הקדושה הטמונים בתוכם. לכן היה עליו להיות ערני תמיד מול לבן שמייצג בדיוק את ההפך.


השקפת עולמו המנוגדת של לבן הייתה: "הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני" (שם, מג). זאת אומרת, שלבן דרש בעלות על שני תחומים. התחום הראשון הוא החינוך - "הבנות בנותי" והתחום השני זהו המסחר - "הצאן צאני". לבן בעצם אומר שהמבוגרים בלאו הכי שייכים לדור הקודם אך הילדים שייכים לדור החדש וה'מודרני', לכן אם אתם רוצים ללמדם יהדות – בבקשה, הרשות נתונה, אך צריך לעשות זאת בצורה עכשווית ולהתאים את הדברים לעידן ה'מודרני', וכך יגדלו 'בני-אדם' ויוכלו לתפקד כראוי בעולם.


בנוסף, לבן הארמי (אותיות רמאי) אומר "הצאן צאני" - אינני מתערב בחיי הדת שלכם, אך בענייני המסחר אני מומחה ובעל סמכות. לכן עליכם לנתק את התורה מהמסחר, משום שעל ידי דקדוקים ואיסורים על רמאות וכו' אי אפשר לנהל עסק מצליח.


לכן, מובן אפוא מדוע יעקב לא יכול היה לישון בהימצאו בבית לבן, כפי דבריו: "ותדד שנתי מעיני". הוא היה צריך לעמוד על המשמר ולהבטיח שכל הזמן הוא ישלוט בשני התחומים הללו - חינוך הילדים וההתעסקות בענייני העולם דווקא על פי התורה.


זה מה שאמר יעקב ללבן: "עבדתיך ארבע-עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך" (שם, מא). "עבדתיך" - במסירות נפש, "בשתי בנותיך" - זהו חינוך הילדים, ו"בצאנך" - הדרך שבה צריך לנהל את העסק. במילים אחרות: יעקב אומר ללבן, שבכל שנות עבודתו אצלו הוא מסר את נפשו כדי שחינוך הילדים והמסחר יתנהלו אך ורק בדרך התורה.


ואת הכוח הזה - לעמוד במסירות נפש על חינוך הילדים, ולנהל את כל ענייני הבית והפרנסה באווירה של יהדות וקדושה - הוריש יעקב לדורות הבאים.


(פורסם באשכולות 356 - פרשת ויצא תשע"ו)

Shiur ID: 6716

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: