השומע הזכרת השם לבטלה

השומע הזכרת השם לבטלה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

שיעורי עיון במסכת נדרים

מראה מקומות לשיעור:
נדרים ז: אמר רב השומע הזכרת השם מפי חבירו וכו'
רמב"ם תלמוד תורה, פרק ו', הלכה י"ד. עיין לחם משנה שם ד"ה המזכיר שם שמים לבטלה השואל מדוע הרמב"ם אינו מונה גם השומע הזכרת השם לבטלה וכו'.
רמב"ם שבועות פרק י"ב, הלכה ט-י. לחם משנה שם ד"ה השומע הזכרת השם וכו'.
נדרים ז:  אמר רבי אבא הוא קאימנא וכו' עיין גליון הש"ס שם אמאי לא אמר ש"מ ד' וכו', ורש"ש.

שיעורי עיון במסכת נדרים - דף ז: (זמן קיץ תשעה)

Shiur ID: 6464

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: